Terug

Begin

Medemblik

Bron: WFA 0715-01, inv.nr. 14, los stuk in resolutieboek 1685-1694.
Vermoedelijke datering: 1692-1693. Er werd toen een discussie gevoerd over de hoogte van het vuurgeld in Medemblik.


In de vergadering van het stadsbestuur op 29 november 1692:
wijders is geresolveert dat ijder rijn- of
caeghschipper of schuijt schipper soo wel
burgers als vreemde jaerlijcx tot
onderhout van de lantarn die op t hooft
staet sal geven ses stuijver.


In de vergadering op 11 mei 1693:
d voorschreven heer president burgemeester heeft ter verga
deringe geproponeert alsoo de kaijdraij
of open schuijtjes van Colhorn geweldich
klaeghden dat sij volgens de resolutie
van den voor vuergelt
soo wel 6 stuivers eens in t jaer most geven
als de lichters. Niet souden kunnen goet
vinden dat voorschreven schuijtjes wierde verlicht
met 3 stuivers waer op is geresolveert voorschreven
schuijtjes te verlichten met 3 stuivers.

Lijst van vuur- en bakengeld uit het stadsarchief van Medemblik.

Terug

Begin