Terug

Begin

Overzicht van onkosten per scheepstype en / of laadvermogen.

Klein Bakengeld ten behoeve van het Amelander Zeegat tussen 1727 en 1799.

Jaar

Scheepstype

Stuivers

Type loodje

1727

Hek- of gaffelschuyten

3

FA

1727

Kleinder schuyten als kaag of damschuit

2

FB

1743

Galjoot, koffen en vreemde jaghten

6

FA

1743

Smacken, schuijten, snabben, kaagen, snicken en damschuijten

3

FB

1799

Galjoot, koffen en vreemde jaghten

28

FA

1799

Smacken, schuijten, snabben, kaagen, snicken en damschuijten

16

FB FCTarieven voor het bakengeld te Willemstad, zoals vermeldt in de 'Instructie en Ordonnantie van Willemstad' in 1716.

Scheepstype

Stuivers

Type

loodje

Raey-Zeyl Schip

24

BA

Pleyt, Drimmelaar, Bylander, Aarsvelder, Smalfchip of andere 20 of meer Hollantfe laften konnende voeren.
Item van alle Turf-Schepen 500 Tonnen of meer konnende voeren

12

BA BB

En laatfelijk van alle mindere ’t zy Turf of andere Schepen en Schuyten halfgelt en fulx var yder.

6

BA BB


Aalle Schuyten geen twee Laften konnende voeren

0

   
  6,
12,
18,
24
BCTarieven van het bakengeld voor De Mijl

Er staat bij de Voorrechten geschreven ‘dat de graaf van Nassau, enz. in gevolge octrooi, (laatst vernieuwd den 19 Januarij 1791, voor den tijd van 20 jaaren) van Hunne Edele GrootMogenden, aan ’t einde van de Crabbe, een vuurbaken stelt – alle schepen, hoe genaamd, of van wat grootte, de Kille passeerende, moeten hieraan jaarlijks (bijdragen);

Scheepstype

Stuivers

Type

loodje

alle schepen, hoe genaamd, of van wat grootte, de Kille passeerende,
moeten hieraan jaarlijks 24 stuivers betaalen

24

HE

de binnelandsvaarders, buiten het gebied van den Staat t’huis behoorende,
die 20 last en daarboven groot zijn, betaalen, 15 stuivers

15

HE
van 10 – 20 last, 12 stuivers 12 HE
andere binnenlandsvaarders, binnen het gebied van den Staat t’huis behoorende,
20 last en daarboven groot zijnde, betaalen jaarlijks 10 stuivers
10 HE
van 10 – 20 last, 8 stuivers 8 HE

en van 2 - 10 last, 6 stuivers

6

HE
en van 5 - 10 last, 4 stuivers

4

HE nog niet aangetroffen
Vanaf 1832 wordt de waarde aangegeven in Centen Centen  
  30 HE
75 75 HETarieven van het bakengeld voor De Dordtsche Kil(le)

 

Scheepstype

Stuivers

Type

loodje

Alle kleyne Vlotten van de Stadt Dordrecht gaande en verzonden wordende /
zullen vrij en exempt zijn iets voor 't Bakengelt te betaalen.
-    
Van yder Vlot uyt Duytsland komende dertig stuyvers. 30   nog niet aangetroffen

Van de vreemde Zeeschepen / die de Oude Maas ofte Noorddiep op ofte afkomen /
ende aan deze Stadt niet lossen ofte laaden / voor yder eene gulden 4 stuyvers.
Van de Sammereusen met Vloten daar anner / voor yder eene gulden 4 stuyvers.

24

HK

Van alle Schepen over zee van daan komende / boven de hondert Lasten /
zal den Bakenmeester voor Bakengelt betaalt moeten werden van yder 18 stuyvers.
18 HK
Boven de dertig tot hondert Lasten toe / 12 stuyver yder.
Van alle Gaffeljachten / uytgezondert die van de Gecommiteerde Raaden /
Raad van Staaten en Admiraliteyten / yder 12 stuyvers.
12 HK
Voor alle Vlamingen / Drimmelaars / Plyten / Supe en Hartbeiders / yder 10 styvers. 10 HK nog niet aangetroffen

Onder de dertig Lasten 6 stuyvers voor yder.
Van alle Maas- en Rhynschepen / van wat benaaminge die ook zouden mogen zijn / die een Roer voeren het zy dat het zelve daar aan is ofte niet / groot of kleyn / leeg of vol (de Weyaken uytgezondert) voor yder 6 stuyvers.
Van alle Binnenlantsvaarders boven de vijftien Lasten / voor yder 6 stuyvers.
Van alle Vischuyten / yder 6 stuyvers.
Van alle Bezaanjachten yder 6 stuyvers.

6

HK
Ende beneden de vijftien Lasten / yder 4 stuyvers.
Van alle Boeyers / yder 4 stuyvers.

4

HK nog niet aangetroffen
Vanaf 1831 wordt de waarde aangegeven in Centen Centen  
  60 HKScheepstype onbekend:

Waarde in Stuivers:

in Centen:

Loodje
type C..

2

3

4

6

8

10

12

15

16

18

20

24

28

30

   

HD
Haarlem

 

 

 

x

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

HH
Does

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HI
Eιnhoorn

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HF
SAS

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

x

x

 

 

 

 

HG
SAS

 

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

HI
S.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30

60

90

HK
Kil

 

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

x

 

 

30

60

HE
Mijl

 

 

 

x

x

x

x

x

 

x

 

x

 

 

30

75

LA
Alphen

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LB
Alphen

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FF
A * K

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS
Zwolsche
: Diep

 x

 

   

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 20

 30

BA
WW

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BB
WW

 

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

BC
WS

 

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

BL
LiescheGors
was DE-DF

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

BM
MoerDijk

was ZH, I,K, L

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

BP
PrinceLand

 

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

40

60

ZO
Sloe

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

x

x

 

 

ZP
PWDV

 

 

 

 x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

40

60

DIb
M H
                            30 60

ZH
WH

 

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

     

ZS

x

   

x

 

x

                   LIJST
Van geheven wordende
VUUR = TON = BAKENGELDEN
Zoo voor rekening van het Rijk als voor die van eenige Steden, autoriteiten en Particulieren (1813)

Vaarwater: Verschuldigd bedrag: Waar te voldoen: Komt ten goede aan: Type loodje
Betonning van de Zuiderzee en de
Texelsche en Vliesche Zeegaten
  Enkhuizen Deze perceptie geschiedt voor rekening der stad Enkhuizen naarate der goederen waarmede de schepen geladen zijn

SA-SH

Betonning van het
Amelander Zeegat
  Harlingen Deze heffing geschiedt t.b.v. de armen naar een tarief waarin de lading der schepen tot grondslag wordt genomen en onderhoud daar de betonning

FA
FB
FC

Betonning van het Zwolsche Diep     Deze betonning is opgedragen aan de Burgemeester van Zwolle, doch daarvoor geschiedt geen perceptie.

DS

Betonning van het Groninger Diep of de Vriesche Slenk Zeeschepen tot 100 ton 3 cent per ton en voor iedere ton daarboven 1 cent per ton. Ballastvaarders bestaan de helft. In de omtrek thuishorende betalen ƒ 2 's jaars, binnenschepen telkens 20 cent, kleine vissers schuiten of opkoopers telkens bij passeren van de boom te Groningen 10 cents. De recherche vaartuigen in dat
vaarwater gestationeerd.
De gelden worden t.b.v. het Rijk geheven.  
Id. en licht te Goedereede. ƒ 3,30 van ieder inkomend en uitgaand schip Rotterdam, Schiedam, Delfshaven, Dordrecht, Vlaardingen, Hellevoetsluis. Deze betonning geschiedt voor 's Rijksrekening.  
Id. Maas en Oostvoorne idem Brielle Deze perceptie komt ten voordeele der stad.

HM - HO

Bet. der rivier Flakkι     Hiervoor geschiedt geen perceptie.  
Id. Bieningen aan 't Spui zeeschepen ƒ 0,55 per schip,
gr. binnenv. ƒ 0,30 per schip,
kl.     "        ƒ 0,20 per schip.
Nieuw Beyerland Die perceptie geschiedt ten voordeele der Domeinen.

ZS

Betonning van het Haringvliet zeeschepen ƒ 1,20 per schip 's Gravendeel Die perceptie geschiedt ten voordeele der Domeinen.

HV

Id. de vlakte van Willemstad zeeschepen ƒ 1,20 per schip idem idem

BA BB BC

Betonning van Het Hollands Diep zeeschepen ƒ 1,20 per
schip boven 20 last ƒ 0,30
van 20 tot 10 last ƒ 0,20
van 10 tot 2 last ƒ 0,10
idem idem

HE

Id. Liesche Gors zeeschepen ƒ 0,50 per schip
beurtschepen ƒ 0,30 per schip
20 last ƒ 0,20 , minder vrij
idem idem

BL

Bet. der Oude Maas en Noord zeeschepen ƒ 1,20 per schip
andere vaartuigen naar
grootte en benamingen van
ƒ 0,90 - ƒ 0,60 - ƒ 0,50 en
ƒ 0,30 tot ƒ 0,20
Houtvlotten ƒ 1,50 en
Sammareusen ƒ 0,20
Dordrecht komt ten voordeele van de stad

HK

Betonning van het Volkerak zeeschepen ƒ 1,20 ,
binnenschepen boven 20
last ƒ 0,60
id. 20 - 12 last ƒ 0,40
id. 12 - 6 last ƒ 0,30
id. 6 - 2 last ƒ 0,10
's Gravendeel In behoorende onder de Domeinen

BM

id. Princeland zeeschepen ƒ 1,20 ,
binnenschepen boven 20 last
ƒ 0,60
id. 20 tot 12 last ƒ 0,40
id. 12 tot 5 last ƒ 0,30
id. 2 tot 5 last ƒ 0,20.
idem Komt ter profeite van Jan Stolk.

BP

Id. der Zeewsche Stroomen
1e Bakendistrict
Westerschelde
schip 1e klasse ƒ 0,75½
         2e ƒ 0,67½
         3e ƒ 0,37½
         4e ƒ 0,26
         5e ƒ 0,11
         6e ƒ 0,06
Vlissingen
Middelburg
Bath
Zaamslag
Dit schijnt voor het rijk te zijn.

ZH

2e district   Middelburg
Veere
De alhier plaatshebbende perceptie.  
3e district   Zierikzee
Zijpe
komt  ten profeite der bestaande  
4e district   Veere, Goes
Bath
directie van de betonning in Zeeland  
5e district   Tholen    
Id. der boven Schelde     Hiervoor geschiedt geene heffingen.  

 

Terug

Begin